< Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzman ve Destek Personeli Alım İlanı | ziraat fakültesi | Tarım haberleri Son dakika tarım haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzman ve Destek Personeli Alım İlanı
21 Şubat 2012 Salı Saat 15:16
mühendis veteriner tekniker yarımcı hizmet alım ilanı

.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI

1.1 UZMAN ALIMI SEÇME SINAVI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR A. KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (19 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan;

Kurumun Aşağıda belirtilen İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından;

B. AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (89 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre İl Koordinatörlüklerine AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

Kurumun Aşağıda belirtilen birimlerde görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından;

1.2 DESTEK PERSONELİ ALIMLARINA İLİŞKİN POZİSYONLAR (10 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

Kurumun aşağıdaki birimlerinde görevlendirilmek üzere, aşağıda isimleri yer alan Lisans, Önlisans ve Lise mezunları arasından;

2. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: A) GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak, şartlarını taşıması gerekir.

B.) ÖZEL ŞARTLAR:

1) Açıktan uzman alımlarına ilişkin pozisyonlara başvuran adayların, 2010 yılında ÖSYM'ce yapılan 2010- KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP3" puan türünden asgari 65 (altmış beş) puan almış olmaları gerekmektedir.

2) DE1, DE2 destek personeli pozisyonlarına başvuran adayların, 2010 yılında ÖSYM'ce yapılan 2010-KPSS (Önlisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP93" puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmaları, DE3 pozisyonuna başvuran adayların 2010 yılında ÖSYM'ce yapılan 2010-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP3" puan türünden asgari 65 (altmış beş) puan almış olmaları, DE4 Pozisyonuna başvuran adayların ise 2010 yılında ÖSYM'ce yapılan 2010-KPSS (Ortaöğretim Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP94" puan türünden asgari 65 (altmış beş) puan almış olmaları, gerekmektedir.

3) Yabancı Dil Şartı

• Kamudan ve Açıktan uzman pozisyonlarına başvuran adayların (AU11 başvuru kodu hariç) asgari 40 (kırk) puan,

• AU11 Pozisyonuna başvuran adayların asgari 90 (doksan) puan,

• DE4 destek personeli pozisyonuna başvuran adayların asgari 40 (kırk) puan,

İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi puanı almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

4) Kamudan alım pozisyonuna başvuracakların Kurumlarında adaylık süresini tamamlamış olması gerekmektedir.

5) KU5 ve AU10 pozisyonuna başvuracak adayların avukatlık stajını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

6) [1]AU11 Mütercim pozisyonuna başvuran adayların Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren, İngilizce Dili Eğitimi /Edebiyatı/Mütercim-Tercümanlık veya çeviribilim bölümlerinden veya Eğitim Fakültelerinin İngilizce Bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması gerekmektir.

3. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILANLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Tüm adaylar, meslek başvuru kodlarından yalnızca birini seçecekler ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin ederek dolduracakları imzalı "Aday Bilgi Formu" ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını ibraz veya tasdikli örneklerini teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Öğrenim diploması ve fotokopisi,

b) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,

ç) Özgeçmiş, (06.03.2012 tarihinden itibaren Kurumun http://www.tkdk.gov.tr internet adresinde örneği verilmiş formata uygun şekilde doldurulacaktır, aynı özgeçmiş ayrıca 08.03.2012 tarihi saat 15:00'a kadar kurumun tkdkpersonel@tkdk.gov.tr adresine e-mail olarak gönderilecektir. )

d) Kamudan ve Açıktan uzman pozisyonlarına başvuran adaylar ile DE4 pozisyonuna başvuran destek personeli adaylarından Yabancı dil düzeyini gösterir belge. ( KPDS, ÜDS ile YÖK'ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesi)

e) Askerlik durumu ile ilgili beyan.

f) 06.02.2012 tarihinden itibaren Kurumun http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden temin edecekleri "Aday Bilgi Formu"nun çıktısı,

g) 2010 KPSSP3 Sonuç Belgesinin çıktısı (Sadece açıktan atama yoluyla başvuran uzman adaylar ile DE3 poziyonuna başvuran destek personeli adayları getirecektir)

ı) 2010 KPSSP93 Sonuç Belgesinin çıktısı (Sadece açıktan atama yoluyla başvuran destek personeli adayları getirecektir)

ğ) 2010 KPSSP94 Sonuç Belgesinin çıktısı (Sadece DE4 pozisyonuna başvuran destek personeli adayları getirecektir)

j) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalıştığını gösteren hizmet belgesi (Sadece kamu pozisyonundan başvuran adaylar getirecektir)

k) KU5 ve AU10 pozisyonuna başvuran adayların avukatlık stajlarını tamamladıklarına dair belge.

4. UZMAN ALIMI İÇİN SORU AĞIRLIKLARI

- IPARD Programı, 25 (Yirmi beş) Soru

- Türkçe Dil Bilgisi, 3 (Üç) Soru

- Genel Kültür 10 (On) Soru

- TKDK Kuruluş Kanunu ve Personel Yönetmeliği, 2 (İki) Soru

- T.C. Anayasası, 2 (İki) Soru

- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 2 (İki) Soru

- Türk Medeniyet Tarihi, 3 (Üç) Soru

- AB Kurumsal yapısı, işleyişi ve tarihçesi, 3 (Üç) Soru

5. DESTEK PERSONELİ ALIMI İÇİN SORU AĞIRLIKLARI

I. Genel Kültür (20 Soru)

- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

- T.C Anayasası

- Temel Vatandaşlık Bilgisi

- Türk Kültür ve Medeniyetleri

- Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular

II. Genel Yetenek (25 Soru)

- Türkçe

- Matematik

III. TKDK Kuruluş Kanunu ve Personel Yönetmeliği (5 Soru)

6. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVININ BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Uzman ve Destek Personeli Alımı Seçme Sınavına başvuruda bulunacak adaylar, 06.03.2012 tarihinden itibaren Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin edecekleri "Aday Bilgi Formunu" doldurup Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) adresindeki web sitesi üzerinden elektronik olarak kuruma göndereceklerdir.

Elektronik olarak başvurular, 06.03.2012 tarihinde başlayacak olup, 08.03.2012 tarihi saat: 15:00'a kadar (bu tarih dâhil) sona erecektir. "BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER'in eksiksiz olarak tamamlanarak elden (şahsen veya bir yakını tarafından) 06.03.2012 tarihinden, 08.03.2012 tarihi saat: 17:00'a kadar Kurumumuz Turan Güneş Bulvarı No: 68 Çankaya/Ankara adresine getirilmesi gerekmektedir. Posta ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

7. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

1) Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca Kamudan uzman alımı pozisyonuna başvuran adayların Genel ve Özel Şatları taşıması halinde tüm adaylar yazılı seçme sınavına girmeye hak kazanacaktır.

2) Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca uzman alımı seçme sınavına açıktan alım pozisyonlarına başvuranlar için, KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyonların 5 (Beş) katına kadar kişi yarışma sınavına alınacaktır. Her başvuru kodu (KPSSP3 puanına göre) kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. KPSSP3 puanları eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olanlar, yabancı dil puanlarının eşit olması halinde bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip olan adaylar yarışma sınavına alınır.

3) Destek Personeli alımı için Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atama yoluyla istihdam edilecek olan adaylarda;

diğer adaylar yazılı seçme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Her başvuru kodu (KPSSP93 puanına göre) kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır.

• DE3 pozisyonuna başvuran adaylarda KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyon sayısının beş katı kadar aday ve bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar yazılı seçme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Her başvuru kodu (KPSSP3 puanına göre) kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır

• DE4 pozisyonuna başvuran adaylarda KPSSP94 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyonların 5 (Beş) katına kadar kişi yarışma sınavına alınacaktır. KPSSP94 puanları eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olanlar, yabancı dil puanlarının eşit olması halinde bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip olan adaylar yarışma sınavına alınır.

4) Uzman ve Destek Personeli alımı seçme sınavında Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 10.03.2012 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.

5) Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar (yazılı seçme sınavına girmeye hak kazananlar), 12.03.2012­13.03.2012 tarihleri arasında saat 17:00'a kadar (bu tarihler dâhil) Kurumun Türkiye Vakıflar Bankası Tarım Bakanlığına bağlı Şubesine Vakıfbank'ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı üzerinden TR81 0001 5001 5800 7290 0586 07 Nolu TKDK IBAN hesap numarasına Sınav Tarihi, Ad, Soyad ve T.C Kimlik Numaralarını bildirmek suretiyle 50 (Elli) TL sınav ücreti yatıracaklardır.

Bu ücreti belirtilen tarihlerde yatırmayanlar kesinlikle yarışma sınavına alınmayacaktır. Ayrıca sınav ücretini yatırmakla beraber sınava girmeyen aday ya da sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Bununla beraber her ne sebeple olursa olsun sınav iptali ve benzeri durumda hiçbir adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir.

6) Söz konusu ilanda isimleri belirlenen adaylar, Sınav Giriş Belgelerini Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden 15.03.2012 tarihinden 16.03.2012 tarihi saat 17:00 'a kadar çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C kimlik numarasının yazması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.

8. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVINDA YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI

1) Uzman Alımı Seçme Sınavı, çoktan seçmeli, test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Uzman Personel Alımı Seçme Sınavında 50 soru sorulacak olup, her bir sorunun doğru cevabı 2 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır (Yanlış cevapların sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 2 tam puan verilecektir. Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur.

• Uzman Personel Alımı Seçme Sınavı, Gazi Üniversitesi Beşevler Yerleşkesinde 17.03.2012 tarihinde saat 10.00'da yapılacaktır.

• Sınav Süresi 60 dakikadır.

2) Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavında 50 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 2 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır (Yanlış cevapların sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 2 tam puan verilecektir.

• Destek Personeli Alımı Seçme Sınavı, Gazi Üniversitesi Beşevler Yerleşkesinde 17.03.2012 tarihinde saat 10.00'da yapılacaktır.

• Destek Personel Alımı Seçme Sınavında 50 soru sorulacak olup, Sınav Süresi 60 dakikadır.

9. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

1) Uzman ve Destek Personel Alımı Yazılı Seçme Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, her bölüm için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yazılı seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

İlanda yer alan meslek grupları itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından;

a) Uzman Alımı Seçme Sınavı sonucunda, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca Kamudan uzman alım pozisyonlarına başvuran adaylarda sınav puanının eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday, yabancı dil notu eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

b) Uzman Alımı Seçme Sınavı sonucunda, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan alım pozisyonlarına başvuran uzman personel adaylarında, KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yarışma sınavını kazanmış olacaktır. 2010 KPSSP3 puanının da eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday, yabancı dil notu eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

c) Destek personeli Seçme Sınavı sonucunda, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca atanacak olan;

• DE1, DE2, pozisyonuna başvuran destek personel adaylarından, KPSSP93 Puanı yüksek olan aday yazılı seçme sınavını kazanmış olacaktır. 2010 KPSSP93 puanının da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

• DE3 pozisyonuna başvuran destek personel adaylarından, KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yazılı seçme sınavını kazanmış olacaktır. 2010 KPSSP3 puanının da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir

• DE4 pozisyonunda başvuran destek personel adaylarından, KPSSP94 puanı eşit olması halinde ise yabancı dil notu yüksek olan aday, yabancı dil notu eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

2) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirler. Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.

3) Uzman ve Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda, Kurum isterse boş kalan kadrolar için, diğer meslek gruplarından 70 puan ve üzeri almış olmakla beraber kendi alanında sınavı asil olarak kazanamamış adaylar arasından seçim yapabilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek grubundan ikame yapılacağına Kurum tarafından karar verilecektir. Bu hususta takdir yetkisi Kuruma aittir.

4) Uzman ve Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek gruplarında doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez. Yazılı sınav sonunda oluşabilecek kadro boşlukları diğer meslek gruplarından doldurulurken, yerine ikamede kullanılan meslek grubunda asgari 70 (Yetmiş) puan üzerinden en yüksek puan esası gözetilecektir.

5) Uzman ve Destek Personeli Alımı Sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bu şekilde sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmeleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

6) Sınav sonucu Kurumun ilan panosu ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan göreve başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurum sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurumun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

7) Bu ilanda yer almayan hususlarda, 16.04.2008 tarihli ve 26849 sayılı "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği" esas alınacaktır.

İlanen duyurulur.

Bu yazı toplamda 5648 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort