< ZİRAİ İLAÇ BAYİLİĞİ 2012 | ziraat fakültesi | Tarım haberleri Son dakika tarım haberleri

ZİRAİ İLAÇ BAYİLİĞİ 2012
03 Ağustos 2012 Cuma Saat 19:54
Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi talebinde bulunanlara 2012 yılında uygulanacak Sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü‘nce 03 Kasım 2012

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI

Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii

Sayi : B. 12.0.GKG.0.08.02.00/320-04.06 31.07.2012* 2 6 5 1 1

Konu : Sinav Takvimi ve Sinav Uygulamasi

Bilindigi iizere bitki koruma urunlerinin, toptan ve perakende olarak sati§inda kimlerin

yetkili oldugu, bayi veya toptancdarin sorumluluklari, bitki koruma iiriinleri sati§ yeri ve

depolannin ve sati§larinin kontrolii ile ilgili usul ve esaslann belirlendigi, 'Bitki Koruma

Urunlerinin Toptan ve Perakende Satilmasi ile Depolanmasi Hakkmda Yonetmelik', 10.03.2011

tarih ve 27870 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yiiriirliige girmi§tir.

Bitki Koruma Urunlerinin Toptan ve Perakende Satilmasi ile Depolanmasi Hakkinda

Yonetmeligin 6 nci maddesinin birinci fikrasinin (c) bendinde belirtilen bitki koruma iiriinleri bayi

veya toptanci izin belgesi talebinde bulunanlara 2012 yilinda uygulanacak sinav, Milli Egitim

Bakanligi Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirltigif nee 03 Kasim 2012 Cumartesi gUnii

saat 10.00'da Ankara'da yapilacaktir.

Soz konusu sinava girecek bitki koruma iiriinleri bayi veya toptanci izin belgesi almak

isteyenlere yazinnz ekinde gonderilen 'Sinav Takvimi ve Sinav Uygulamasi Talimati'nin

(2 sayfa) imza kar§iligi verilerek gerekli duyurunun yapilmasi, izin belgesi talebinde bulunan

ki§ilerin. ilgili Yonetmelik hiikiimlerine gore miiracaatlarinin 18 Eyliil 2012 tarihine kadar

Miidiirliigiiniizce kabul edilmesi, kabul edilen miiracaatlarin, yazimiz ekinde gonderilen 'Sinav

Takvimi ve Uygulamasi Siirecinde II Miidurliiklerince Yapilacak i§lemler'in 3. maddesinde

belirtilen §ekilde 25 Eyliil 2012 tarihinde Bakanligimizda olacak §ekilde gonderilmesi ve sinav

takvimi ve uygulamasi hakkinda ekte gonderilen talimattaki hukiimlere uymayan adaylann sinav

ba§vurulannin kabul edilmemesi hususunda geregini onemle rica ederim.

Ekler :

1 - Sinav Takvimi ve Sinav Uygulamasi Talimati ( 2 Sayfa)

2- Sinav Takvimi ve Sinav Uygulamasi Siirecinde il

Miidurliiklerince Yapilacak I§lemler ( 2 Sayfa)


internet Sitesi: www.gkgm.gov.tr

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI

Gida ve Kontrol Genel Miidiirliigii

BiTKi KORUMA URUNLERi BAYi VEYA TOPTANCILIK SINAVI TAKViMi

VE UYGULAMA TALIMATI

Bakanligimiz ile Milli Egitim Bakanligi Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mudiirlugii

(YEGITEK) arasinda imzalanan protokol 9er?evesinde sinav ile ilgili olarak a§agidaki hususlarda

gorii§ birligi saglanmi§tir.

Sinava girmek isteyen adaylarin, protokol ile belirlenerek a§agida belirtilen takvim ve

hiikumlere uygun olarak hareket etmeleri zorunludur.

1- Bitki Koruma Uriinleri Bayi veya Toptanci Izin Belgesi almak i9in mevzuat hiikumlerine

gore sinava girecek olan ziraat miihendisi veya eczaci veya ziraat teknisyeni veya bitki sagligi ile

ilgili dersleri alarak mezun olmu§ teknikerlerin, Bakanligimiz ilgili il Mudiirliiklerine 18.09.2012

tarihine kadar a§agida belirtilen bilgi ve belgelerle miiracaat etmeleri gerekmektedir.

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin kurumca onayli sureti

T.C Kimlik Numarasi

2 adet vesikalik fotograf

2- Sinav ile ilgili bilgilendirme ama^li hazirlanan Sinav Uygulama Duyurusu. 17/09/2012

tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde yayimlanacaktir.

3- Sinava girecek adaylar, 45 TL ( Kirkbe§ TL ) sinav ucretini YEGiTEK Doner Sermaye

i§letmesinin T.C. Ziraat Bankasi Be§evler/ANKARA §ubesi, Tiirkiye Vakiflar Bankasi

Ankara Merkez §ubesi ve Tiirkiye Halk Bankasi Kii^iikesat $ubelerinden herhangi birine

"Kurumsal Tahsilat Programi" araciligi ile aday kendi T.C. Kimlik Numarasini belirtmek

suretiyle 03/10/2012 - 12/10/2012 tarihleri arasinda yatiracaklardir.

4- Sinav ucretini yatiran her aday basvurusunu. 03/10/2012 - 12/10/2012 tarihleri arasinda

www.meb.gov.tr internet adresinden yapacaktir.

5- Adaylarin sinava girecekleri yerleri, sinavm yapilacagi bina ve salonlan belirten Sinav

Giris Belgesi, 17/10/2012 - 02/11/2012 tarihleri arasinda www.meb.gov.tr internet adresinden

vayinlanacaktir. Adaylar; 17/10/2012 - 02/11/2012 tarihleri arasinda Sinav Ciris Belgcsini

www.meh.gov.tr internet adresinden alip, fotograf yapi$tirarak vine ayni tarihler arasinda

Bakanligimiz II Miidiirliiklerine veya GKGM' ye bagvurarak onaylatacaklardir.

6- Sinava ba§vuranlar arasinda sinav oncesinde ve sinav aninda YEGITEK tarafindan tedbir

alinmasini gerektirecek herhangi bir oztir durumuna sahip olan aday/adaylar var ise. adaya ait

saglik kurulu raporunun, oziirlii kimlik kartinin kurum onayli ornegi veya adayin oziir

durumunun resmi olarak iglenmis oldugu niifus ciizdani orneginin herhangi birini bir niisha

halinde Mudiirliigiiniize teslim etmesi. aday tarafindan elektronik basvuru ekranindan

'oziir durumu' ve "almak istedigi hizmef ile ilgili uygun olan kutucuklarin i$aretlenmcsi

gerekmektedir. Beyan edilen oziir durumunun dogrulugundan ba§vuru yapan aday, raporun

ge9erliliginden ise ilgili kurum sorumlu olacaktir.

7- Ba§vurusu/sinavi ge9ersiz sayilan, sinava girmeyen, sinava alinmayan yada sinavdan

9ikarilan, adaylarin bu konuyla ilgili itiraz ba§vurulan dikkate alinmaz. Ancak; adayin kendi

1

GIDA TA!IM VE KAYVANCIUK

6AKANUCI

Eski$ehir Yolu 9.Km. Lodumlu / ANKARA

Tel: (312) 258 75 70 Fax : (312) 258 75 79

Ayrintih Bilgi i?in irtibat: O.AR1

internet Sitesi: www.gkgm.gov.tr

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI

Gida ve Kontrol Genel Mudiirliigii

kusuru di§inda idari sebeple sinava girememesi durumunda, sinavin ait oldugu yil i9inde banka

dekontu/odendi makbuzu ile ba§vuruda bulundugu takdirde kendisine iicret iadesi yapilabileeektir.

Ucret iadesi alabilecek adaylar Milli Egitim Bakanliginin resmi internet sitesinden sorgulatma

yoluyla durumunu ogrenebileceklerdir.

8- Sinav 03/11/2012 Cumartesi gtinti saat 10.00'da Ankara'da yapilaeaktir.

9- Adaylar sinava fotografli sinav giri§ belgesi ve ozel kimlik belgelerinden birisi (niifus

ciizdani, siiriicii belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Fotografli sinav giri§ belgesi ile ozel

kimlik belgesi yaninda olmayan adaylar sinava alinmayacaktir.

10- Sinav soru ve cevap anahtan 06/11/2012 tarihinden sonra www.meb.gov.tr ve

www.gkgm.gov.tr internet adresinde yayinlanacaktir.

11- Adaylar sinav sonuflanni 28/11/2012 tarihinden sonra GKGM' den ogrenebileceklerdir.

Aynca sinav sonu^lan www.meb.gov.tr internet adresinden ogrenebileceklerdir.

12- Adaylar sinav sorulanna ve sinav uygulamasina ili§kin itirazlanm, soru ve cevap

anahtannin www .meb.gov.tr internet adresinde yayimlanmasindan itibaren en ge9 3 (ii?) i§ giinii

i9erisinde, sinav sonu9lanna ili§kin itirazlanm ise sonu9larin ilan edildigi tarihten itibaren en ge9

10 (on) gun i9erisinde Gida Tanm ve Hayvancilik Bakanligi, Gida ve Kontrol Genel Mudiirliigii

(GTHB-GKGM)' ne yapacaklardir. Adaylarin sorulara ve sinav uygulamasina ve sonu9lara dair

itiraz ba§vurularini Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidurliiguniin (YEGITEK) Doner

Sermaye i§letmesinin T.C Ziraat Bankasi Be§evler/ANKARA, Tiirkiye Vakiflar Bankasi

Ankara Merkez §ubesi ve Tiirkiye Halk Bankasi Kii9iikesat $ubelerinden herhangi birine

'Kurumsal Tahsilat Programi' araciligi ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz iicreti yatirarak

alinan banka dekontu ve sinav adinin yazili oldugu dilek9e ile yapacaklardir.

T.C. kimlik numarasi, adi, soyadi, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilek9eler ile

siiresi ge9tikten sonra yapilan itirazlar dikkate alinmayacaktir.

Yapilan bu itirazlan GTHB-GKGM degerlendirerek, sinav sonu9larma ve sinav

uygulamasina yonelik olanlan sonu9landirmak iizere YEGITEK' e gonderecektir. YEGiTEK bu

itirazlan 10 (on) gun i9erisinde sonu9landirarak GTHB-GKGM' ye bildirecektir.

Bitki Koruma Uriinleri Bayi ve Toptancilik Sinavi sorulanna ili§kin itirazlan ise GTHBGKGM

inceleyip sonu9landiracaktir. Itirazlara yonelik tiim sonu9lar adaylara GTHB-GKGM

tarafindan bildirilecektir.

Sinav takvimi ve uygulamasi hakkinda yukanda belirtilen talimattaki hiikiimlere uymayan

adaylarin. Sinav ba§vurularinin kabul edilmesi, sinava alinmasi veya sinav sonu9larinin

degerlendirilmesi miimkiin olmayacaktir.

GIDA TAHIM VE HAYVANCILIK

SAKANUSI

Eski$ehir Yolu 9.Km. Lodumlu / ANKARA

Tel: (312) 258 75 70 Fax : (312) 258 75 79

2

Aynntili Bilgi i?in Irtibat: O.AR1

internet S i t e s i : www.gkgm.gov.tr

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI

Gida ve Kontrol Gencl Miidurliigii

SINAV TAKViMi VE SINAV UYGULAMASI SURECiNDE

iL MUDURLUKLERiNCE YAPILACAK i§LEMLER

1- Bitki Koruma Uriinleri Bayi veya Toptanci Izin Belgesi almak i9in sinava girecek adaylann

Mudurluguniize 18.09.2012 tarihine kadar yapacaklan ba§vurularda; adaylar a§agidaki formu

dolduracaklar ve a§agida belirtilen bilgi ve belgeleri Mudiirlugiiniize teslim edeceklerdir.

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin kurumca onayh sureti

T.C Kimlik Numarasi

2 adet vesikalik fotograf

2- Sinav ile ilgili bilgilendirme amafli hazirlanan Sinav Uygulama Duyurusunun 17.09.2012

tarihindc www.mcb.gov.tr internet adresinde yayimlanacagi adaylara duyurulacaktir.

3- Mudurlugunlizce ba§vurulan kabul edilen adaylann T.C Kimlik Numarasi, Dogum

Tarihi, Adi, Soyadi, Baba Adi, Dogum Yeri, Varsa Oziir Durumu ( Oziirlii Adaylar i^in

belirtilecektir), llnvani, Ba§vuru Yaptigi II, Boliimii (ziraat miihendislcri i^in belirtilecektir)

bilgilerini iceren listenin, a§agida da belirtilen excell formatinda biiyiik harflerlc olmak tizere,

her bir bilgi basligi ayri bir hiicreye gelecek sekildc hasanyilmaz.dursun@tarim.gov.tr ve

osman.ari@tarim.gov.tr adreslerine elektronik ortamda ve yazi ile 25.09.2012 tarihinde

Bakanhgimizda olacak soluble gonderilecektir.

T.C.KiMLiK

NUMARASI

DOGUM

TARIHl

Gun/Ay/Yil

ADI SOYADI BABA

ADI

DOGUM

YERi

VARSA

OZUR

DURUMU

UNVAN I BA§VURU

YAPTIGI iL

BOLUMU

(Yukaridaki tablo excell formatinda hazirlanacaktir.)

4- Mudurliiguniizce ba^vurusu kabul edilen adaylann; 45 TL ( Kirkbes TL ) sinav ucretini

EGiTEK Doner Sermaye Isletmesi'nin T.C. Ziraat Bankasi Besevler/ANKARA Subesi,

Tiirkive Vakiflar Bankasi Ankara Merkez Subesi ve Tiirkiye Halk Bankasi Kuciikesat

^ubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilat Programi" araciligi ile adaylann kendi T.C.

Kimlik Numarasini bclirtmek suretiyle 03/10/2012 - 12/10/2012 tarihleri arasinda yatirmalan

gerektigi adaylara duyurulacaktir.

5- Sinav ucretini yatiran her adaym, 03/10/2012 - 12/10/2012 tarihleri arasinda

www.mcb.gov.tr internet adresinc girmek suretiyle sinav basvurusunu yapacagi hususu

adaylara duyurulacaktir.

6- Sinava ba§vuranlar arasinda sinav oncesinde ve sinav aninda EGITEK tarafindan tedbir

alinmasini gerektirecek herhangi bir oziir durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait

saglik kurulu raporunun, oziirlii kimlik kartinin kurum onayh ornegi veya adayin oziir

durumunun resmi olarak iglcnmig oldugu niifus ciizdani orneginin herhangi birini bir niisha

halindc Mudiirliigiinuze teslim etmesi. aday tarafindan elektronik basvuru ekranindan

1

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK

BAKANLlCl

Eski§ehir Yolu 9.Km. Lodumlu / ANKARA

Tel: (312) 258 75 70 Fax : (312) 258 75 79

Ayrintili Bilgi I^in irtibat: O.ARI

internet Sitesi : www.gkgm.gov.tr

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI

Gida ve Kontrol Genel Mudiirliigii

"oziir durumu' vc 'almak istedigi hizmet' ile ilgili uygun olan kutucuklann isaretlenmesi

gerektigi adaylara duyurulacaktir. Beyan edilen oziir durumunun dogrulugundan ba§vuru yapan

adayin, raporun ge^erliliginden ise ilgili kurumun sorumlu olacagi adaylara duyurulacaktir.

7- Adaylarin sinava gircceklcri ycrlcri, sinavin yapilacagi bina ve salonlari belirten sinav

giri§ belgesinin, 17/10/2012 - 02/11/2012 tarihlcri arasinda vvww.mcb.gov.tr internet

adresinde yayimlanacagi ve ayrica 17/10/2012 - 02/11/2012 tarihleri arasinda Sinav Giri§

Belgesinin adaylar tarafindan www.meb.gov.tr internet adresinden ahnacagi hususu

adaylara duyurulacaktir.

8- Sinav giriy belgesini www.meb.gov.tr adresinden alan adaylarin, 17/10/2012 -

02/11/2012 tarihleri arasinda Miidurliigiinuze bagvurmalan gerektigi adaylara

duyurulacaktir. Soz konusu Sinav Giris Belgelerine adayin fotografi vapistirilacak ve 11

Miidiirii tarafindan onaylanarak adaya teslim edilecektir.

9- Adaylarin sinava girerken; fotografli sinav giris belgesi ve ozel kimlik belgelerinden

herhangi birini (niifus ciizdani, siiriicii belgesi veya pasaport) yanlannda hulundurmalari

gerektigi hususu adaylara duyurulacaktir.

10- Adaylar sinav sorularina ve sinav uygulamasina ili§kin itirazlarini, soru ve cevap

anahtannin www.meb.gov.tr internet adresinde yayimlanmasindan itibaren en geg 3 (ii?) i§ giinii

i9erisinde, sinav sonu9larina ili§kin itirazlarini ise sonu9lann ilan edildigi tarihten itibaren en ge9

10 (on) gun i9erisinde Gida Tarim ve Hayvancihk Bakanligi, Gida ve Kontrol Genel Mudurliigu

(GTHB-GKGM)' ne yapacaklardir. Adaylarin sorulara ve sinav uygulamasina ve sonu9lara dair

itiraz ba§vurulanni Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirlugunun (YEGiTEK) Doner

Sermaye l§letmesinin T.C Ziraat Bankasi Be§evler/ANKARA, Tiirkiye Vakiflar Bankasi

Ankara Merkez $ubesi ve Tiirkiye Halk Bankasi Kii^iikesat $ubelerinden herhangi birine

'Kurumsal Tahsilat Programi' araciligi ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz iicreti yatirarak

alinan banka dekontu ve sinav adinin yazili oldugu dilek9e ile yapacaklardir.

T.C. kimlik numarasi, adi, soyadi, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilek9eler ile

stiresi ge9tikten sonra yapilan itirazlar dikkate alinmayacaktir.

Yapilan bu itirazlan GTHB-GKGM degerlendirerek, sinav sonu9lanna ve sinav

uygulamasina yonelik olanlan sonu9landirmak iizere YEGITEK' e gonderecektir. YEGiTEK bu

itirazlan 10 (on) gun i9erisinde sonu9landirarak GTHB-GKGM' ye bildirecektir.

Bitki Koruma Uriinleri Bayi ve Toptancilik Sinavi sorularina ili§kin itirazlan ise GTHBGKGM

inceleyip sonu9landiracaktir. itirazlara yonelik tiim sonu9lar adaylara GTHB-GKGM

tarafindan bildirilecektir. itirazlara ili§kin yukanda belirtilen hususlar adaylara duyurulacaktir.

Sinav takvimi ve uygulamasi hakkinda yukanda belirtilen talimattaki hiikiimlere uymayan

adaylarin, Sinav ba§vurularinin kabul edilmesi, sinava alinmasi veya sinav sonu^larinin

degerlendirilmesinin miimkiin olmayacagi adaylara duyurulacaktir.

GIDA TABIM VE HAYVANCIHK

EAKANtlSl

Eski§ehir Yolu 9.Km. Lodumlu / ANKARA

Tel : (312) 258 75 70 Fax : (312) 258 75 79

2

Ayrintili Bilgi ifin irtibat: O.AR1

internet Sitesi: www.gkgm.gov.tr

Bu yazı toplamda 16629 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort