< Bakanlık 17 adet ilacı yasakladı | ziraat fakültesi | Tarım haberleri Son dakika tarım haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Bakanlık 17 adet ilacı yasakladı
15 Ağustos 2012 Çarşamba Saat 23:33
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 17 adet bitki koruma ilacının satışını ve üretimini yasakladı

T.C. 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Glda ve Kontrol Genel Müdürlügü 


DAGITIM


AB’de kullanımı sonlandılrılan ancak ülkemizde kullanımı devam eden bitki 

koruma ürünü aktif maddeleri Bakanllglmlzca yeniden degerlendirmeye alınmış ve Avrupa 

Birligine uyum çerçevesinde; 


1- Ínsan ve çevre sagllglna olumsuz etkileri, 


2- Topraktaki kallclllgl ile altematiñnin olup olmadlgl, 


3- AB’nde kullanlmdan kaldlrllma nedeni, 


4- Íhracatl yapllan bitkisel ürünlerde yaşanması muhtemel kalmtl sorunu, 


5- Sektörün talepleri, 


6- Gümrük Birligi anlasmasl geregi yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerimiz, 

göz önünde bulundurularak, 5996 saylll “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sagllgl, Glda ve Yem 

Kanunu”nun 18 inci Maddesi 3 üncü flkrasl ile 25.03.2011 say1l1 ve 27885 saylll Resmi 

Gazetede yaylmlanarak yürürlüge giren “Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandlrllmasl

Hakklnda Yönetme1ik”in 22 nci Maddesinin l inci flkraslnln (a) bendi geregì asaglda isimleri 

yer alan 17 adet akttif maddevi içeren bitki koruma ürünlerìnin ekte belirtilen tarihler 

dikkate almarak öncelikle imalatl ve fiili ithalatlnm, daha sonra kullanlmmm 

sonlandlrllacagïnln bilinmesi hususunda, bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 


Ülkemizde zirai mücadelede kullanllan a$ag1da"isimleri yaz1l1 Bitki Koruma Ürünü aktif 

maddeleri ve bu aktifleri içeren Bitki Koruma Urünlerìnin imalatl ve ithalatl ile kullanlml 

 belinilen tarihler itibariyle yasaklanrr11$t1r. 


Aktif, Madde Ad. lmalat ve  Kullanlmlnln sioïìlandlrllma 


sonlandlrllma tarlhl tarlhl 


l Diniconazole­M 31 Agustos 2012 30 Haziran 2013 


2 Dinocap 31 Agustos 2012 30 Haziran 2013 


3 DNOC 31 Agustos 2012 30 Haziran 2013 


4 Propargite 31 Agustos 2012 30 Haziran 2013 


5 Thiodicarb 31 Agustos 2012 30 Haziran 2013 


6 Tolfenpyrad 31 Agustos 2012 30 Haziran 2013 


7 Trifluralin 31 Agustos 2012 30 Haziran 2013 


1 Acetochlor 01 Ocak 2013 31 Arallk 2014 


2 Cadusafos (aka ebufos) 01 Ocak 2013 31 Arallk 2014 


3 Chloropicrin 01 Ocak 2013 31 Arallk 2014 


4 Hydrogen peroxide O1 Ocak 2013 31 Arallk 2014 


5 Imazapic Ol Ocak 2013 31 Arallk 2014 


6 lmazethapyr 01 Ocak 2013 31 Arallk 2014 


7 Paraquat Ol Ocak 2013 31 Arallk 2014 


8 Phosphoric acid 01 Ocak 2013 31 Arahk 2014 


9 Prometryn Ol Ocak 2013 31 Aral1k2014 . - 

10 Thidiazuron Ol Ocak 2013 31 Arallk 2014

Bu yazı toplamda 8091 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort